تبلیغات
او خواهد آمد... - شكل و شمایل آقا قائم آل محمد "عج"

شكل و شمایل حضرت مهدی "عج"

 

صورت حضرت
در روایات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى (ع) چنین آمده است: سیمایى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است. (1) پیشانى باز و نورانى، بینى كشیده و باریك دارد (2) چهره ای چون دینار گرد وگلگون است. (3) دیدگانش سرمه كشیده، محاسن مباركش پر مو و برگونه راست او خالى جذاب است. (4)

1.
بحار الانوار ج50 ص 78 منتخب الاثرص 185.
2.
كشف الغمه ج 3 ص 259 بحار الانوار ج 51 ص 80 و 90.
3.
بحار الانوار ج 1 5 ص 77 الزام الناصب ص 139.
4.
کشف الغمه ج 3 ص 260.

---------------------------------------------
قد و قامت حضرت
در وصف قد و قامت حضرت مهدى(ع) آمده است: راست قامت است، اما نه دراز قد. (1) قد مباركش مانند شاخه درخت بان كه سروقدان را به آن تشبیه مى كنند و یا چوب ریحان است. (2)

1.
الزام الناصب ص 138.
2.
روزگار رهایی ج1 ص169.
اندام حضرت(ع)
ابو بصیر می گوید به امام صادق(ع) گفتم: از پدر شماشنیده ام که امام زمان(ع) سینه اى گشاده وكتف هایى باز و عریض دارد.
حضرت فرمود: ای ابا محمد پدرم زره پیامبر(ص) را پوشید، ولى برایش بلند بود، به طورى كه بر زمین مى رسید. من نیز آن را پوشیدم، ولى بر قامتم بلند بود، ولى آن زره بر قامت حضرت قائم(ع) چنان مناسب واندازه است كه بر بدن رسول خدا(ص) اندازه بود و قسمت پایین آن زره كوتاه است، به طورى كه هر بیننده گمان می كند، اطراف آن را گره زد ه اند. (1)
ریان بن صلت می گوید: به امام رضا (ع) عرض كردم: آیا شما صاحب امر هستید؟
فرمود: من امام وصاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى كه زمین را از عدل وداد پر می كند. حضرت قائم كسى است كه وقتى ظهور می كند، در سن پیران است، ولى به نظر جوان مى آید. اندامى قوى وتنومند دارد به طورى كه اگر دست را به سوى بزرگترین درخت دراز كند، آن را از ریشه بیرون مى آورد و اگر میان كوه ها فریاد برآورد، صخره ها را مى شكند واز جا كنده مى شود.(2)
پیامبر(ص) فرمود: او از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنى اسرائیل سخت وستبر است. (3)
در دیگر روایات آمده است: راست قامت است ولى نه دراز قد، چهار شانه است ولى نه كوتوله ،خلقت او معتدل است. شكمى چاق، ران هایى پرگوشت و اندامى متناسب دارد .(4)

1.
بحار الانوار ج152 ص 319 ، اثبات الهداة ج 3 ص 440 و 520.
2.
کمال الدین ج 2 ص 48، اعلام الوری ص 407 ، کشف الغمه ج 3 ص314.
3.
ملاحم ابن طاووس ص 142.
4.
روزگار رهایی ج 1 ص 121
------------------------------------------------
ابروهاى حضرت
در روایات در وصف ابروهاى حضرت مهدى (ع) چنین آمده است:
ابروهایش به طرف صورتش فرو هشته است. (1) ابروهایى كشیده دارد. (2) ابروانى به هم رسیده دارد. (3)

1.
الزام الناصب ص 138.
2.
همان ص 138.
3.
همان ص 138.
------------------------------------
پیشانى حضرت
روایات ، نشانى حضرت مهدى (ع) را چنین توصیف كرده است:
پیشانى باز و درخشان.

--------------------------------------
چشمان حضرت
در وصف چشمان حضرت آمده است:
دیدگانى مشكى و سرمه كشیده دارد. (1) و از شب زنده دارى فرو رفته است.(2)
1.
كشف الغمه ج3 ص 260 و276 ، منتخب الاثر 166 ، بحار الانوار ج 52 ص 51.
2.
الزام الناصب ص 3810.
------------------------------------------
رنگ چهره حضرت
در روایات رنگ چهره حضرت مهدى (ع) چنین آمده است:
رنگش عربى گندم گون است . (1) هاله اى از نور او را احاطه كرده است. (2) صورتى نقره فام و چهره اى گلگون دارد. (3)
1.
منتخب الاثر ص 185بحار الانوار ج 50 ص78.
2.
کشف الغمه ج 3 ص 259 و269 منتخب الاثر ص147.
3.
منتخب الاثر ص157 بحار الانوار ج 51 ص35.
----------------------------
گونه حضرت
در روایات آمده است كه برگونه راست حضرت قائم (ع) خالى جذاب وجود دارد .(1) مانند دانه مشك كه بر قطعه عنبر سائیده باشند. (2)
1.
كشف الغمه ج 3 ص 260 ، منتخب الاثر ص166 ، ینابیع الموده ج 3 ص 35.
2.
الزام النا صب ص 138 ، الامام المهدى ص337.
-------------------------------------
محاسن حضرت
در روایات آمده است:
محاسن ریش(ع) مباركش پر مو و مشكى است (1)
1.
كشف الغمه ج 3 ص260 و276، منتخب الاثر ص 166، بحارالانوار ج51 ص 36.
-----------------------------------------
دندان حضرت
در روایات درباره دندان هاى حضرت چنین آمده است:
دندان هایش چون شانه ظریف، منظم وجدا از هم است. (1) دندان هایى شفاف دارد. (2) دندان هاى ثنایایش براق و از هم جدا است .(3)
1.
بحار الانوار ج 15 ص 77 ، کشف الغمه ج 3 ص 260 و 277.
2.
غیبة نعمانى ص 141، منتخب الاثر ص 150.
3.
منتخب الاثرص 165.
-----------------------------------
علامت پشت
در پشت مبارك رسول خدا(ص) علامتى بودكه آن را ختم نبوت گویند.
حضرت مهدى (ع) نیز علامتى در پشت دارد مانند علامت پشت مبارك رسول خدا(ص) كه برخى از آن به ختم وصایت تعبیر كرده اند. (1)
1.
نجم الثاقب باب سوم.
-------------------------------------------
شمایل حضرت
صفات ومشخصات حضرت مهدى (ع) كه در احادیث وروایات آمده بسیار است .
مرحوم مجلسى دركتاب غیبت شیخ طوسى از امام باقر(ع) نقل مى كند كه امیر المؤمنین (ع) در منبر فرمود: مردى از دودمان من، در آخر الزمان ظهور مى كند كه رنگش سفید مایل به سرخى وشكمش عریض، ران هایش پهن، استخوان شانه هایش درشت و در پشت وى دو خال است: یكى به رنگ پوست بدنش و دیگرى شبیه خال پیامبر(ص) است .
دو نام دارد: یكى مخفى ودیگرى ظاهر، نامى كه مخفى است احمد ونامى كه ظاهر است محمد مى باشد.(1)
روزى امیرالمؤمنین (ع) نگاهى به امام حسین (ع) كرد و فرمود: این پسر من آقاست، چنان كه پیغمبر نیز او را آقا نامید، خداوند از دودمان او مردى همنام پیغمبر(ص) به وجود آورد كه در خوى وسیرت مانند خود آن حضرت است. پیشانى اش باز، بینى اش كشیده، میان برآمده، شكمش فربه، ران هایش پرگوشت ودر ران راستش خالى است ومیان دندان هاى ثنایایش باز ست... .(2)
دركتاب فصول المهمَه آمده است: مهدى موعود جوانى متوسط القامه، نیكورو و خوش موى است موى سرش بر روى دوش هایش ریخته است. بینى اش باریك و پیشانى اش باز است...... (3)
از جمله خصایص حضرت آن است كه گذشت زمان باعث پیرى او نمى شود، لذا وقتى ظهور مى كند با آن كه سن مبارك اوسال ها از هزارگذشته، به صورت مردى چهل ساله ظاهر می شود. (4)
به هر حال اوصافى وخصوصیاتى كه براى آن حضرت بیان شده، مشخصاتى است كه جز برآن شخصِ خاص امام دوازدهم، یگانه فرزند امام حسن عسكرى (ع) بر احدى قابل انطباق نیست، لذا بطلان دعاوى مدعیان مهدویت با توجه به این نشانه ها آشكار است.
1.
بحار الانوار ج 51 باب 4 حدیث 4.
2.
همان حدیث 19.
3.
سیماى آفتاب حبیب الله طاهری ص 55.
5.
منتخب الاثرص 284.
--------------------------------------------
شنوءة
منطقه اى است دریمن كه قبیله ازد به آن ها منسوب است. مردان این منطقه در زیبائى ضرب المثل هستند.(1)
رسول اكرم (ص) در حدیثى سیماى درخشان حضرت مهدى (ع) را هنگام ظهور چنین توصیف مى فرماید: گویى مردى است از شنوءة و بر دوش او دو عبا از قطوان است .(2)
1.
روزگار رهایی ج 1 ص 122.
2.
بحار الانوار ج52 ص 80 اختصاص مفید ص 208.
طبقه بندی: امام زمان"عج"--->1،
برچسب ها: دندان حضرت، محاسن حضرت، گونه، چشمان حضرت، رنگ چهره ی حضرت، ابروی حضرت، اندام حضرت،

تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند 1388 | 11:39 ق.ظ | نویسنده : او خواهد آمد | الهم عجل لولیك الفرج

  • قیمت دلار | تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ